Service-abonnement, waarom?

De regelgeving waaraan moet worden voldaan is vastgesteld in de “F-Gassen verordening”, dit is de Europese variant van het “Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003”.

Alleen F-Gassen gecertificeerde bedrijven mogen “koeltechnische” handelingen (installatie, reparatie en onderhoud) aan koelinstallaties verrichten.

F-Gassen gecertificeerde bedrijven en F-gassen gediplomeerde monteurs moeten ervoor zorgdragen hun vakbekwaamheid op peil te houden. Door onafhankelijk inspecterende instanties worden regelmatig controles verricht bij installaties die door F-gassen gecertificeerde ondernemingen worden onderhouden en zien toe op de handelingen van de erkende bedrijven. Het is daarom ook voor de eigenaar/beheerder van groot belang dat de F-gassen controleurs worden toegelaten bij de koelinstallaties.

De controle op de naleving van wet-en regelgeving is bovendien een overheidstaak. Door VROM-Inspectie en door ambtenaren van gemeenten en provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Wet Milieubeheer, wordt deze controle met name op de eigenaar/beheerder van een koelinstallatie, uitgevoerd.

Overtreding van deze wet kan zware consequenties hebben. Deze kunnen variëren van hoge boetes tot het stilleggen van de koelinstallaties.

Het besluit is van toepassing op installaties met een compressorvermogen van meer dan 500 Watt. Vrijwel alle huishoudkoelkasten vallen hierbuiten.

Bij alle installaties die 3 kg of meer koudemiddel bevatten, hoort een logboek. Hierin staan gegevens over de installatie en worden feiten vermeld over onderhoud en service. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor dat logboek.

Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd Periodiek onderhoud moet regelmatig worden verricht. Voor kleinere installaties jaarlijks, voor grotere enkele malen per jaar.

Het beheer van installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe bevoegde personen. Installaties met een CO2 equivalent van groter of gelijk aan 5 tonnes ( oude richtlijn koudemiddel inhoud v.a. 3 kg.) moeten tenminste éénmaal per jaar preventief gecontroleerd worden. Dit moet vaker indien de CO2 equivalent groter word.